AddPro AB

1.1. Avtal tecknas alltid med AddPro AB.

1.2. För leveransen tillämpas, om ej annat anges, Avtal 90, version 2014 – Allmänna bestämmelser (utgivet av IT & Telekomföretagen). I den mån AddPro´s allmänna leveransvillkor och Avtal 90, version 2014, är oförenliga ska de allmänna leveransvillkoren gälla.

1.3. Vid delleverans faktureras fraktkostnader för de restnoterade produkterna. Vill kunden byta ut en beställd vara måste detta göras via kontaktmed Innesälj(e-post eller telefon).

1.4. I tillägg till vad som är särskilt stadgat gäller att AddPro´s ansvar för fel i maskin- och programprodukter är begränsat till det ansvar som AddPro i sin tur kan utkräva från maskin- och programvarutillverkaren eller distributören (AddPro´s leverantör) enligt dennes allmänna leveransvillkor. Sådana allmänna leveransvillkor kan rekvireras från AddPro. Reklamation av fel ska ske senast i sådan tid att AddPro i sin tur hinner reklamera felet till sin respektive maskin-eller programvaruleverantör inom den reklamationsfrist som gäller i förhållande mellan denne och AddPro.

1.5. AddPro tar inget ansvar för fel i tredje mans manualer, produktbeskrivningar eller annan användardokumentation som medföljer leveransen.

1.6. Risken för levererade produkter övergår på kunden då dessa fysiskt levererats och av kunden kvitterats som mottagna, på avtalad leveransadress.

1.7. Ej offererade produkter och tjänster debiteras enligt AddPro:s vid varje tidgällande prislista om ej annat avtalats.

1.8. Produktleveranser och tjänster faktureras löpande i efterskott, om annat ej överenskommits, med 20 dagars kredittid.

1.9. I och med accepterandet av dessa Allmänna leveransvillkor intygar kunden, att lagringsmedia som inköps enbart ska användas inom den egna professionella verksamheten och inte säljas vidare.

1.10. Priserna i AddPro:s webshop uppdateras i realtid. Moms och frakt samt ev. privatkopieringsersättning tillkommer. Priser anges i SEK. AddPro förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering men mellan AddPro och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

1.11. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per månad.


Bilaga enligt punkt 1.2 ovan

Avtal 90, version 2014 - Allmänna bestämmelser (utgivet av IT & Telekomföretagen)